Salgs- og leveringsbetingelser

Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke fraviges ved anden skriftlig aftale.

1. Tilbud og levering 

Hvor andet ikke er aftalt, noteres alle ordrer til de på leveringsdagen gældende priser, og såvel prismæssigt som leveringsmæssigt under forbehold for strejke, lockout og andre forhold, som vi ikke er herre over jf. punkt 9.

Medmindre andet er skriftligt aftalt, er opgivne leveringstider efter bedste skøn og med forbehold for mellemsalg. Kommer sælger til den opfattelse, at aftalt leveringstid ikke kan overholdes, eller at forsinkelse må anses som sandsynlig, vil køber modtage skriftlig meddelelse herom, samt så vidt muligt tidspunktet hvor levering påregnes at kunne finde sted.

Sælgers ansvar for tab, køber måtte lide som følge af forsinkelse eller manglende levering, kan aldrig overstige 5 % af det totale ordrebeløb.

2. Tekniske oplysninger, produktinformationer m.v. 

Alle oplysninger i brochurer, kataloger, prislister m.v. om vægt, dimensioner, kapacitet, ydeevne og andre tekniske data er omtrentlige og kun bindende, i det omfang aftalen udtrykkeligt henviser til dem.

3. Konstruktionsændringer 

Sælger forbeholder sig ret til før levering og uden forudgående meddelelse til køber at foretage sådanne ændringer i konstruktionen, udførelse m.v., som sælger måtte finde nødvendige.

Sådanne ændringer giver kun køber ret til at hæve købet, såfremt han kan bevise, at en sådan konstruktion, udførelse m.v. var en forudsætning for købet. Foretagne ændringer og heraf foranlediget hævning af købet berettiger ikke køber til nogen skadeserstatning.

4. Emballage 

De i tilbud og aftaler anførte priser er eksklusive moms samt eventuelle statsafgifter, dog inklusive emballage, såfremt intet andet er skriftligt aftalt.

5. Risikoens overgang 

Medmindre andet er aftalt, anses leverancen som solgt ab Duelco lager.

Skulle leverancen være skadet som følge af transporten, skal synlige fragtskader anmeldes direkte til fragtføreren ved varemodtagelsen med en anmærkning på fragtbrevet og er sælger uvedkommende.

6. Betaling 

Sælgers betalingsbetingelser er som anført på fakturaen.

Betaler køber ikke til rette tid, er sælger berettiget til at beregne et rentetillæg på 2 % pr. påbegyndt måned. Leverancen forbliver sælgers ejendom, ind til betaling er erlagt fuldt ud. Veksel og gældsbeviser anses ikke som betaling, før fuld indfrielse heraf har fundet sted.

7. Afhjælpning af mangler 

Sælger påtager sig i en periode på 24 på hinanden følgende måneder, efter levering til førstebruger har fundet sted, uden ugrundet ophold at foretage omlevering eller reparation efter eget valg, når der foreligger mangler ved leverancen, som skyldes konstruktion, materiale eller fremstilling.

Afhjælpning omfatter ikke sådanne tilfælde, hvor mangler skyldes, at leverancen ikke er blevet vedligeholdt og anvendt i fuld overensstemmelse med sælgers forskrifter, fejlagtig eller uhensigtsmæssig brug, ændringer eller tekniske indgreb foretaget uden vort skriftlige samtykke eller ekstraordinære klimatiske påvirkninger.

Sliddele er ikke omfattet af afhjælpningsretten. Omkostninger ved montering og afmontering er ikke omfattet af afhjælpningsretten.

Såfremt køber ønsker at reklamere over eventuelle mangler, skal skriftlig reklamation fremsættes uden ugrundet ophold, efter at manglen er konstateret.

Kan køber selv udføre afhjælpningen på sin plads, er sælgers afhjælpningsforpligtelse efter denne bestemmelse opfyldt ved fremsendelse af ny eller repareret del.

Såfremt sælger får mangelfulde leverancer eller dele tilbagesendt med henblik på omlevering eller reparation, skal køber – medmindre andet er aftalt – bære omkostningerne og risikoen ved transporten. Ved fremsendelse til køber af leverancer eller dele i form af omlevering eller som reparerede dele foregår transporten – med mindre andet er aftalt – for sælgers regning og risiko.

Mangelfulde dele, som er ombyttet til foranstående, skal stilles til sælgers disposition.

Sælger yder afhjælpningsret for dele af leverancen, som er udskiftet eller repareret på samme vilkår og under samme forudsætninger som for den oprindelige leverance. Sælgers afhjælpningsforpligtelse gælder dog ikke for nogen del af leverancen ud over 36 måneder efter levering til køber.

Efter at risikoen for leverancen er gået over til køber, har sælger intet ansvar for mangler ud over de forpligtelser, der er fastsat ovenfor. Sælger fraskriver sig således ansvaret for ethvert indirekte tab, som for eksempel driftstab, manglen måtte have forvoldt køber.

8. Ansvar for leverancens skadevoldelse – produktansvar 

Forvolder en leverance fra sælger skade, er sælger ansvarlig for personskade på betingelse af, at det dokumenteres, at skaden skyldes handlinger eller undladelser begået af sælger. Sælger har intet ansvar for skade på løsøre eller fast ejendom.

Sælger har under ingen omstændigheder ansvar for driftstab, tabt fortjeneste eller noget andet indirekte tab.

I det omfang sælger måtte blive pålagt ansvar over for tredjemand, er køber forpligtet til at holde sælger skadesløs, i det omfang et sådant ansvar rækker ud over de oven for fastsatte grænser. Køber er pligtig til at lade sig sagsøge ved samme domstol, som behandler erstatningskrav mod sælger i anledning af skade, som påstås forvoldt af en fejl ved en af sælgers leverancer.

9. Ansvarsfrihed – force majeure 

Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, når de indtræffer efter aftalens indgåelse og forhindrer dens opfyldelse.

Arbejdskonflikter, strejker, lockout og enhver anden omstændighed, som parterne ikke har været herre over, såsom brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, sabotagehandlinger, terrorhandlinger, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner af drivkraftmidler og mangler ved leverancer fra underleverandører, eller forsinkelse med sådanne leverancer, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

Den part, som ønsker at påberåbe sig nogen af de nævnte omstændigheder, skal uden ugrundet ophold skriftligt underrette den anden part om begivenhedens opståen og ophør.

Begge parter er berettiget til ved skriftlig meddelelse til den anden part at hæve aftalen, når dens opfyldelse inden for en rimelig tid bliver umulig på grund af nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

10. Afgørelse af tvistigheder – værneting 

Tvistigheder i anledning af aftalen og til denne føjede bestemmelser skal afgøres efter dansk rets regler og med Sø- og Handelsretten i København som værneting.